Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje stosowane przez nas zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.liftnet.pl

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Liftnet Paweł Bartoń z siedzibą w Skierbieszowie przy ul. Wąskiej 15, 22-420 Skierbieszów, adres dla korespondencji ul. Jutrzenki 14/76, 20-538 Lublin, NIP 9222748442.
 2. Przez użyte w niniejszej polityce prywatności i plików cookies sformułowanie „Strona www” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.liftnet.pl

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze Strony www takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub adres do wysyłki.
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jutrzenki 14/76, 20-538 Lublin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@liftnet.pl
 3. Swoje dane osobowe możecie nam Państwo przekazywać za pośrednictwem Strony www, np. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego.
 4. Państwa dane pozyskane przez nas będą przetwarzane w następujących celach:a) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;b) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (jeśli wyrazicie Państwo w tym zakresie odrębną zgodę);

  c) umieszczania na naszych stronach internetowych oraz w naszych materiałach reklamowych Państwa referencji (jeśli wyrazicie Państwo w tym zakresie odrębną zgodę),

  d) analitycznych w szczególności doboru usług do Państwa potrzeb, optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi,

  f) udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi,

  g) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

  h) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań lub obroną przed roszczeniami,

  i) badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszej obsługi,

  j) wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami przewidzianymi przez prawo. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 3. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w szczególności podmiotom z nami współpracującym w zakresie świadczonych przez nas usług, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, z których korzystamy, podmiotom prowadzącym naszą księgowość, podmiotom prowadzącym naszą obsługę prawną, agencjom reklamowym,b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich tj. Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy shield), dane osobowe mogą być przekazywane tym podmiotom amerykańskim, które przystąpiły do programu oraz zobowiązały się przestrzegać określonych reguł i obowiązków określonych w decyzji. W związku z powyższym Państwa dane przekazujemy jedynie do podmiotów amerykańskich objętych programem „Tarcza Prywatności”, tj. Google LLC oraz Facebook Inc. Pełna lista podmiotów objętych programem Tarcza Prywatności znajduje się na stronie: www.privacyshield.gov/list.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.

III. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo do:

 1. do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do informacji o tym, jakie są to dane;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcecie Państwo abyśmy je usunęli, ponieważ są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu a także kiedy przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 7. przenoszenia swoich danych osobowych, w szczególności macie Państwo prawo otrzymać od nas Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możecie nam Państwo zlecieć przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

IV. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Państwo ze Strony www na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie) zapisywane są tzw. pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony www. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in.: przyspieszenie wczytywania się strony na Państwa urządzeniu.
 2. W ramach Strony www stosujemy „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 3. Należy podkreślić, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony www może być jednak utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub poprzez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają.

V. Inne technologie

 1. Informujemy, że stosujemy następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Państwo w ramach Strony www:a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony www.

VI. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona www.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze Hekko (www.hekko.pl).
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony www i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

VII. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby będzie aktualizowana.